terugblik 2018 – 2020

Voorwoord directie

Bekijk video

“New Energy Coalition zorgt voor eenheid, samenhang en slagkracht om werk te maken van duurzame energie. Dit heeft in korte tijd al veel mooie projecten en resultaten opgeleverd. Hiermee is een goede basis gelegd.”

v

“Samenwerken is essentieel om de  komende periode tot groene groei en herstel te komen. Hier leveren we als unieke coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden graag onze bijdrage aan.”

Max van den Berg - voorzitter Raad van Toezicht

New Energy Coalition

We zetten zaken in beweging: het is de kern van wat we dagelijks doen. Samen met onze steeds groeiende coalitie van partners. In de achterliggende periode hebben we onze route uitgestippeld. Dat is – net als in de hele energietransitie – geen rechte weg in één streep door naar de finish. Het is een combinatie van trial-and-error, zijpaadjes, omweggetjes en dan weer kort-door-de-bocht. Toch hebben we al indrukwekkende mijlpalen bereikt. En we staan nog maar aan het begin! Kijk hier met ons terug, en daarna snel weer samen vooruit.

bekijk onze mijlpalen

Innovatie

Met de start van New Energy Coalition werd in 2019 de basis gelegd voor een integrale onderzoeks- en innovatie-aanpak. De krachtenbundeling heeft geleid tot meer focus, betere kennisuitwisseling, grotere betrokkenheid van wetenschap bij maatschappelijke (innovatie-) vraagstukken en grotere betrokkenheid van bedrijven, overheden en maatschappelijke partners bij onderzoek.

terugblik

Onderzoek

terugblik

Business Development

Onderwijs

In de energietransitie is niet alleen de juiste kennis nodig, maar ook voldoende goede vakmensen. New Energy Coalition biedt daarvoor een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Van lezingen en masterclasses tot  in-company trainingen. Studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau kunnen hiervoor terecht bij de Energy Academy. Via de Business School verbreden professionals hun energiekennis en zakelijke vaardigheden. Door onze interdisciplinaire aanpak en educatie op verschillende niveaus bieden we de mogelijkheid tot een leven lang leren. In de afgelopen jaren groeide de animo voor energie-opleidingen, namen de aanmeldingen voor de Energy Academy en de Business School toe en droegen we als New Energy Coalition bij aan de ontwikkeling van passend en actueel energie-onderwijs.

terugblik

Energy Academy

terugblik

Business School

Onderstaande partijen maakten deel uit van New Energy Coalition in 2018 - 2020

New Energy Coalition
Nijenborgh 6
9747 AG  GRONINGEN
Nederland

+31 88 11 66 800
www.newenergycoalition.org

Copyright © 2021 New Energy Coalition

VOLG ONS OP:

 

Inschrijven nieuwsbrief

New Energy Coalition in vogelvlucht

In deze tijdlijn enkele bijzondere mijlpalen van New Energy Coalition.

juli 2017

Oprichting Stichting New Energy Coalition

februari 2018

Lancering waterstofprogramma’s door business school

mei 2018

Wij sluiten ons aan bij de Waterstof Coalitie

december 2018

Juridische fusie New Energy Coalition compleet

mei 2019

Follow Energy Career Event

juli 2019

Toekenning PoCITYf

september 2019

Start onderzoeksbijeenkomsten

april 2020

Marieke Abbink nieuwe directeur New Energy Coalition

mei 2020

Certificering Cluster Management Excellence

september 2020

Regio Deal Kop van Noord-Holland

november 2020

Start bouw InVesta

januari 2018

Bestuurlijke fusie van New Energy Coalition compleet

april 2018

Kick off ‘Follow Energy’ marketingcampagne Energy Academy i.s.m. Hanzehogeschool & Rijksuniversiteit Groningen

november 2018

Toekenning Making City project

Januari 2019

Knights of the Future: energy edition

juni 2019

Lancering online learning platform Business School

oktober 2019

Klimaattop Noord Nederland

maart 2020

Start van serie webinars door Business School

mei 2020

Start bouw zonnepark GZI Next Emmen

september 2020

Lancering Executive Master Energy Transition i.s.m. de University of Groningen Business School

juli 2017

Oprichting Stichting New Energy Coalition

januari 2018

Bestuurlijke fusie van New Energy Coalition compleet

februari 2018

Lancering waterstofprogramma’s door business school

april 2018

Kick off ‘Follow Energy’ marketingcampagne Energy Academy i.s.m. Hanzehogeschool & Rijksuniversiteit Groningen

mei 2018

Wij sluiten ons aan bij de Waterstof Coalitie

november 2018

Toekenning Making City project

december 2018

Juridische fusie New Energy Coalition compleet

Januari 2019

Knights of the Future: energy edition

mei 2019

Follow Energy Career Event

juni 2019

Lancering online learning platform Business School

juli 2019

Toekenning PoCITYf

september 2019

Start onderzoeksbijeenkomsten

oktober 2019

Klimaattop Noord Nederland

maart 2020

Start van serie webinars door Business School

april 2020

Marieke Abbink nieuwe directeur New Energy Coalition

mei 2020

Start bouw zonnepark GZI Next Emmen

mei 2020

Certificering Cluster Management Excellence

september 2020

Lancering Executive Master Energy Transition i.s.m. de University of Groningen Business School

september 2020

Regio Deal Kop van Noord-Holland

november 2020

Start bouw InVesta

New Energy Coalition in cijfers

In de periode 2018 – 2020

waren

115 bedrijven

aan ons verbonden via Energy Valley Community

werkten wij aan

126

(advies)projecten

werkten wij aan projecten met

128.682.576 euro

totaal-omzet

namen

5.463 studenten

deel aan de leeractiviteiten van Energy Academy

deelden wij

117 Certificates

uit aan studenten van de Energy Academy

namen

2.564 deelnemers

deel aan de betaalde cursussen van de Business School

bedroeg de omzet

€2.102.294

van de business school

organiseerden wij

47 'open market' programma's

bij de business school

organiseerden wij

48 'in-companies'

bij de business school

organiseerden wij (online)

174 events

met 14.299 deelnemers

bestond de coalitie uit

22

partners

hadden we

145 vermeldingen

in de media

hebben wij met

385 partners

samengewerkt

hebben wij

48 MKB adviezen

gegeven

hebben wij

30 lezingen

verzorgd voor het MKB.

Onderzoek

In deze periode werkte New Energy Coalition aan de versterking van energiegerelateerd onderzoek binnen 5 thema’s: Lokale Energiesystemen, Industriële Transformatie, Noordzee als Energieregio, Vergroening van het Gassysteem en Waterstof. We leverden een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van diverse projecten binnen de thema’s en aan de agendering van belangrijke energie-onderzoeksvraagstukken.

Zowel inhoudelijk, organisatorisch en als bruggenbouwer werkten we aan een fors aantal projecten. Inhoudelijk brachten onze experts hun kennis in, en we zorgden voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten door middel van evenementen en bijeenkomsten. Verder boden we voor diverse projecten organisatorische ondersteuning door projectmanagement. Als bruggenbouwer hielpen we mee om onderzoekspartijen en andere belanghebbenden met elkaar te verbinden, om zo de maatschappelijke impact van het onderzoek vanaf het begin te vergroten.

Verder werkten we aan de agendering van belangrijke energie-onderzoeksvraagstukken. Door middel van stakeholder-bijeenkomsten en schriftelijke vragenrondes behandelden we onderzoeksagenda’s voor de thema’s Lokale Energiesystemen, Industriële Transformatie en de Noordzee als Energieregio. Op basis van deze agenda’s zijn er bijeenkomsten georganiseerd en nieuwe initiatieven ontplooid

Met deze aanpak is de betrokkenheid tussen de kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke partners vergroot en wordt een actieve bijdrage geleverd aan de maatschappelijke discussie rondom de energietransitie.

 

In de video hieronder is één van de onderzoeksbijeenkomsten vastgelegd. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool waren uitgenodigd om deel te nemen aan de kick-off meeting voor het thema Industriële Transformatie. Het doel was om input te verzamelen voor de Onderzoeksagenda, die op zijn beurt is gebruikt om innovatie en de ontwikkeling van toekomstige wetenschappelijke projecten te sturen.

Bekijk video

Business development

Het team ondersteunde in deze periode vele ondernemers in Noord-Nederland: generiek via informatie- en matchmakingsessies, en individueel bij het (door)ontwikkelen en vermarkten van innovaties. Dit gebeurde zowel op basis van hulpvragen vanuit ondernemers, maar ook pro-actief op basis van kansen die we zagen in de markt.

Daarvoor gebruikten we diverse instrumenten, zoals ‘Enterprise Europe Network North’ waardoor we MKB-ondernemers toegang boden tot een breed netwerk om internationaal zaken te doen. Via het netwerk ‘Northern Connections’ verbonden we clusters (regio’s) rond de Noordzee. Onder meer door regionale ‘living labs’ toegankelijk te maken voor internationale (MKB) ondernemers en door samen op te trekken voor passend Europees clusterbeleid.

Thema’s

Industriële transformatie

Industriële Transformatie was in 2018 een vrij nieuw thema voor New Energy Coalition. Met bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben we een onderzoeksagenda opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste onderzoek- en ontwikkelingsthema’s rond de hervorming van de industrie als integraal deel van het energiesysteem beschreven. De onderwerpen elektrificatie en koolstofketens (met CCUS – koolstof-afvang en -opslag) zijn inmiddels uitgewerkt in subsidieaanvragen waarin we samen met partners de CO2-keten verder vormgeven. Het EU-project ConsenCUS is inmiddels van start gegaan. Als projectleider bewaken we de systeemaanpak en verzorgen we alle communicatie en kennisverspreiding rond dit project. De opgebouwde expertise wordt verwerkt in de CCUS masterclass van de business school.

Het gebruik van biomassareststromen en afval is een belangrijk thema in de industrie-agenda, met name voor hoge temperatuurprocessen en als grondstof voor producten. Om deze vraag te kanaliseren hebben we samen met bedrijven uit deze sector het Dutch Thermochemical Cluster opgericht. Ook de afzetmarkt in Noord-Nederland (en Europa) voor duurzaam gemaakte chemicaliën, zoals groene methanol, synthetisch groen gas en duurzame polymeren is door ons onderzocht.

Vergroening van het gassysteem

Dankzij de aandacht voor de warmtetransitie en de noodzaak om die in te kleuren zonder aardgas is de interesse in en de vraag naar groen gas toegenomen. Het speelt vooral een rol in verwarming van de gebouwde omgeving en in de transportsector. Sinds 2018 is het groen gasproductievolume in Nederland gegroeid van minder dan 100 miljoen m³ naar meer dan 200 Miljoen m³, ca 1/3 van dit volume wordt in Noord-Nederland geproduceerd. De schaalvergroting zet door en tegelijkertijd zijn kleine boerderij-schaal-vergisters die energie uit uitsluitend mest produceren ook aan een opmars bezig. Het groen gas-landschap ontwikkelt zich ook in technologisch opzicht: inmiddels zijn de eerste thermochemische installaties in bedrijf.

Naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie van EZK en in opdracht van de samenwerkende groen gas-partijen schreven wij in 2020 mee aan het Panorama Groen Gas.

Het GZI Next-project rondom de voormalige gaszuiveringlocatie in Emmen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een heus icoonproject, waarin o.m. een grootschalig groen gas-project (50 MW) een plek krijgt.

Groene waterstofeconomie

Tussen 2018 en 2020 zijn er onomkeerbare stappen gezet om Noord-Nederland om op de kaart te zetten als de eerste ‘Hydrogen Valley’ van Europa, waarmee de koploperspositie van het Noorden op het gebied van groene waterstof werd gestaafd. Een belangrijke mijlpaal was hierbij de Europese erkenning voor het project HEAVENN: een 6-jarig programma (omvang EUR 90 miljoen) voor het realiseren van een geïntegreerde waterstofeconomie in de regio.

New Energy Coalition is in deze periode een veelgevraagde partij geworden in talloze waterstofprogramma’s, projecten en initiatieven. Van regio tot wereldwijd. Van lokale MKB tot ministeries en internationale handelsmissies, van Assen tot Tokio. Beleidsmatig heeft het Noorden zich mede door de samen met partners verworven positie in ‘waterstof-land’ goed zichtbaar gemaakt in de Kabinetsvisie Waterstof en de Europese waterstofstrategie. Ons symposium Wind-Meets-Gas met steeds meer nadruk op waterstof is een vaste waarde op de kennis- en netwerkagenda.

In het kielzog van alle waterstofontwikkelingen en expertise die binnen onze organisatie is ontstaan kon ook de Business School een brede portefeuille ontwikkelen met waterstof masterclasses en ‘in-company’ trainingen.

Lokale Energiesystemen

Het thema Lokale Energiesystemen richtte zich op kennisopbouw en -toepassing van slimme energie-oplossingen in de gebouwde omgeving. Hierbij is specifiek gekeken naar uitdagingen op het gebied van netcongestie en het lokaal koppelen van vraag en aanbod, eventueel aangevuld met opslag. Op deze manier wordt gewerkt aan een betrouwbaar, betaalbaar en groen lokaal en regionaal energiesysteem. Een belangrijke bouwsteen van deze strategie was de ontwikkeling van concrete innovatieprojecten, om op deze manier al experimenterend te ontwikkelen en te leren. Verschillende projecten, elk met hun eigen niche, zijn hierbij ontwikkeld. Voorbeelden zijn o.m. PoCITYf (Alkmaar) en Making City (Groningen) over de slimme stad van de toekomst, en eiland-pilotprojecten SMILE en IANOS.

Noordzee als energieregio

De ligging en beperkte diepte maken de Noordzee bij uitstek geschikt voor grootschalige productie van windenergie. Dit is cruciaal voor de verduurzaming van het energiesysteem in Noord-West Europa. Het ontwikkelen ervan vraagt om zorgvuldige, slimme oplossingen voor ruimtegebruik en (her)gebruik van bestaande infrastructuur, ook in internationale context. Daarvoor zijn we een actieve partner in het North Sea Energy-consortium in studie-, onderzoek- en ontwikkelprojecten.

Havenregio’s, waaronder Groningen Seaports, Port of Amsterdam en Den Helder, vullen elkaar aan en kunnen door samenwerking een groot deel van de op de Noordzee geproduceerde energie verwerken. Het Hydroports-initatief is een eerste aanzet tot deze samenwerking.

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) is opgezet om innovatie in de offshore wind-sector te stimuleren en om studenten/omscholers enthousiast te maken voor het werken in de offshore wind-sector. Met dit soort projecten, en met initiatieven als Decomtools, willen we bijdragen aan de reductie van end-of-life kosten en milieudruk bij de ontmanteling van windparken op zee. Verder hebben wij samen met onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, industriële en maatschappelijke partners een onderzoekagenda ‘Noordzee als Energieregio’ opgesteld en ondersteunen we diverse onderzoeksprojecten die hieruit voortvloeien.

Energy Academy

In de energietransitie komen uiteenlopende disciplines samen. Er zijn professionals en onderzoekers nodig met begrip van de complexiteit, met inzicht in de diverse werkvelden die er samenkomen. Daarom bieden we via het Energy Academy-programma studenten en (young) professionals een gratis leerprogramma buiten de reguliere studies. De aangeboden ‘leeractiviteiten’ -lezingen, masterclasses, excursies, symposia en debatten- gaan over verschillende aspecten van de energietransitie. Het programma leidt naar het Energy Academy Certificaat of Bewijs van Deelname: een document dat getuigt van de verkregen bredere blik op en kennis van de energietransitie.

In deze periode deden zo’n 5.500  studenten -voornamelijk van Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen- aan het programma mee. In april 2020 ging het programma vanwege de coronacrisis online. Daardoor konden we (meer) internationale sprekers uitnodigen, werd de doelgroep breder en zagen we een toename in het aantal deelnemers.

Bekijk video

Career events

In 2019 lanceerden we  het eerste Career Event in het Energy Academy Europe-gebouw,  waar bedrijven en studenten/young professionals elkaar treffen – met masterclasses, speeddates, informatiestands, key-note speakers en veel interactie waar ongeveer 250 talenten op af kwamen. In 2020 werd dit -door Corona- een online variant.

Follow Energy wervingscampagne

Samen met Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen ontwikkelden we een  promotiecampagne voor het creëren van ‘awareness’ van energie-onderwijs in Groningen.In deze campagne ‘Follow Energy’ ging de  aandacht naar de interdisciplinariteit van de energieopleidingen in Groningen. In online campagnes werden zo ruim 4 miljoen mensen uit de doelgroep bereikt, en groeide het aantal unieke bezoekers aan de projectwebsite naar ruim 20.000 in 2020.

Energy PhD Community 

Door de groeiende behoefte onder PhD-ers en de noodzaak van interdiscipinaire kennisuitwisseling in de energietransitie hebben we de wording van de ‘Energy Research Community’ begeleid. Inmiddels zijn zo’n 150 onderzoekers betrokken bij deze community.

Business School

Een korte terugblik

In de periode 2018-2020 heeft de EDI Business School zich steeds meer toegelegd op het ontwikkelen van professionele educatie gericht op de energie transitie. Wij zijn nog meer de brug geworden tussen de traditionele en de nieuwe energie wereld. Nieuwe onderwerpen, waaronder waterstof, worden sinds 2018 voor het eerst aangeboden en zijn op dit moment de meest gevraagde cursussen. Ook hebben we groei doorgemaakt in het aantal in-companies in Europa en in nieuwe sectoren.

Daarnaast is de inhoudelijke focus ook buiten de directe energie wereld komen te liggen met aanbod op het gebied van leiderschap, human resources, mobiliteit, financiën. Dit heeft ons tot een steeds serieuzer en diversere speler gemaakt in executive education. Modernisering van ons portfolio naar online en blended formats heeft door COVID-19 een volgelvlucht genomen. Online zal een vaste plaats in ons aanbod houden en biedt ons de mogelijkheid om ons bereik te vergroten. De afgelopen periode is vooral de kers op de taart de introductie van de Executive MBA Energy Transition in 2020. De eerste editie voor deze MBA zit al helemaal vol.

onze omzet van cursussen bedraagt

€2.102.294

over de periode

aan onze cursussen namen

2.028 deelnemers

deel gedurende de periode

aan onze 'open market' programma's namen

809 deelnemers

deel gedurende de periode

aan onze 'in-companies' namen

1.219 deelnemers

deel gedurende de periode

aan webinars namen

4.407 deelnemers

deel in 2020

aan onze/co-host events namen

783 deelnemers

deel gedurende de periode

Projecten en programma’s

New Energy Coalition is als initiator, coördinator of uitvoerder betrokken bij diverse projecten en programma’s. Met onze energiekennis, ons internationale energienetwerk en onze organisatiekracht vormen we vele coalities in de vorm van projecten. Dit zijn de projecten en programma’s waar in 2018-2020 in diverse rollen aan is gewerkt.

Industriële Transformatie

Vergroening van het Gassysteem

Groene Waterstofeconomie

Lokale Energiesystemen

Noordzee als Energieregio

Internationaal Netwerk

Human Capital

Uitgelicht

Op deze pagina laten wij enkele van onze paradepaardjes zien. We lichten ze uit omdat ze het verdienen en wij er trots op zijn! Wij doen natuurlijk veel meer dan je hieronder ziet. Neem daarvoor gerust een kijkje op de rest van deze terugblik.

Hydrogen Valley

New Energy Coalition is de aanjager van HEAVENN, een zesjarig Europees programma van FCH-JU waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan een waterstofeconomie in Noord-Nederland. HEAVENN staat voor ‘H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands‘ en is de eerste Hydrogen Valley van Europa. Van grootschalige productie van waterstof tot de uitbreiding van het aantal waterstofvoertuigen en -tankstations. En van ondergrondse waterstofopslag tot waterstof om een woonwijk te verwarmen. Al deze initiatieven worden in de Hydrogen Valley in samenhang ontwikkeld. De regio staat internationaal op de kaart als dé voorbeeldregio voor waterstof. De ontwikkelde kennis en concepten kunnen in andere Europese regio’s uitgerold worden.

Bekijk video

Executive MBA

In september 2020 lanceerde onze business school voor het eerst de door hen speciaal ontwikkelde, 2-jarige Executive MBA Energy Transition.

Klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende druk om de CO₂-uitstoot te verminderen, dagen de energiesector uit om bestaande energiesystemen te veranderen. Dit vraagt om leiders met sterke managementvaardigheden, een strategische visie en een diep begrip van het bedrijf en zijn sociaaleconomische omgeving. De reden waarom wij voor de MBA de handen ineen hebben geslagen met de Business School van de Rijksuniversiteit Groningen. De response was overweldigend. In september 2021 start de eerste editie.

Bekijk video

Career Event

In 2019 lanceerden we  het eerste Career Event in het Energy Academy Europe-gebouw,  waar bedrijven en studenten/young professionals elkaar treffen – met masterclasses, speeddates, informatiestands, key-note speakers en veel interactie waar ongeveer 250 talenten op af kwamen. In 2020 werd dit -door Corona- een online variant.

Bekijk video

Organisatie

van de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van New Energy Coalition ging in 2018 van start. Daaraan voorafgaand was de medezeggenschap geregeld in de vorm van 3 personeelsvertegenwoordigingen. De ondernemingsraad begon met 7 leden wat een grote OR is in relatie tot de omvang van de organisatie maar gelet op de dynamiek in de organisatie was dat goed te verantwoorden. In de loop van 2020 is een vacature ontstaan die niet is opgevuld, vooral omdat we als organisatie in rustiger vaarwater waren beland.

Tijdens medezeggenschapstrainingen is de raad geschoold in de Navigator-methode Deze methode stelt de ondernemingsraad in staat om pro-actief bij te dragen aan de besluitvorming. In een vroeg stadium wordt aangegeven welke aspecten je als OR van belang vindt bij de beoordeling van advies- en instemmingsaanvragen. De bestuurder kan hier vervolgens zoveel mogelijk rekening mee houden waarna de feitelijke instemming of het advies voorspoedig kan verlopen. Deze methode is vooral effectief als de OR vanaf het begin bij de besluitvorming betrokken wordt wat in de achterliggende periode niet in alle gevallen is gelukt. De raad komt één keer per week bijeen, vergadert eens per drie weken met de directie en twee keer per jaar met directie en Raad van Toezicht. Dit laatste overleg wordt ook wel Artikel 24-vergadering genoemd en is bedoeld om onderwerpen op een meer strategisch niveau te bespreken.

De achterban wordt geïnformeerd door het delen van agenda en verslagen en mondeling tijdens de meet up en bilateraal. Ook worden af en toe ledenraadplegingen georganiseerd of wordt de achterban telefonisch benaderd. Eens per jaar stelt de raad een jaarverslag op dat gedeeld wordt.

Enkele belangrijke thema’s waar de raad de afgelopen jaren aan heeft gewerkt zijn: organisatiestructuur, personeelsverloop, functionering- en beoordelingsstructuur, integratie / juridische fusie, arbeidsvoorwaarden, toekomstperspectief New Energy Coalition, medewerkerstevredenheid, pensioenakkoord, thuiswerkvergoeding, meerjarenplan, Regeling reiskosten & COVID-19.

van het Duurzaamheidsteam

New Energy Coalition heeft sinds 2019 een eigen duurzaamheidsteam. Opgericht door 5 medewerkers met ondersteuning van de directie.

New Energy Coalition heeft de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het duurzaamheidsteam ziet erop toe dat dit ook terugkomt in de interne processen onder het motto ‘practice what you preach’.

Het is onze filosofie om te verduurzamen zonder daarvoor veel van de medewerkers te vragen. Zo wordt duurzaam reizen gestimuleerd, biologisch, lokaal en vegetarisch eten aangemoedigd en worden er tal van andere vlakken kleine, duurzame verbeteringen doorgevoerd.

De corona-crisis heeft hier ten positieve hieraan bijgedragen. Veel collega’s hebben ervaren dat reizen soms niet nodig is, evenals printen en andere zaken.

Als we teruggaan naar het nieuwe normaal dan zal het duurzaamheidsteam ervoor zorgen dat de medewerkers positief worden geprikkeld om dezelfde keuzes te blijven maken zodat New Energy Coalition intern ook een bijdrage levert aan een betere wereld.